A 26/2014. (XI.20.) FM rendelet „az anyakecsketartás  csekély összegű (’de minimis’) támogatásáról” keretében a 2022. november 1. és december 12. közötti időszakban lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A Magyar Közlöny 2022. október 28-ai 175. számában megjelent az aszálykárral érintett növénytermesztők, valamint az állattartók újonnan felvett Agrár Széchenyi Kártya folyószámlahiteleihez kapcsolódó és egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 34/2022. (X. 28.) AM rendelet [a továbbiakban: 34/2022. (X. 28.) AM rendelet], mely többek között módosította az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendeletet [a továbbiakban: 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet].

A 34/2022. (X. 28.) AM rendelet 6. §-a értelmében a 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet alapján anyakecsketartás csekély összegű támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy, amely

 a) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, és a támogatási kérelem benyújtásakor az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben nyilvántartásba vett ügyfélként szerepel, és

b) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy

  ba) nem áll felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,

  bb) megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,

  bc) a támogatási kérelmében szereplő anyakecskék tenyészetének állattartójaként szerepel a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet (a továbbiakban: kecske ENAR rendelet) szerinti nyilvántartásban,

  bd) gondoskodik a szakszerű apaállat-használatról, és kizárólag törzskönyvi kivonattal vagy származási igazolással ellátott bakot használ a nőivarú állománya fedeztetésére,

  be) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány kecske ENAR rendelet szerinti jelöléséről és folyamatos nyilvántartásáról, valamint

  bf) rendelkezik a megkeresésére a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége által kiállított, az általa a tenyészetében tartott anyakecskék létszámáról és a támogatás igénybevételéhez szükséges feltételek meglétéről szóló igazolással.

 

Az Igazolást a területileg illetékes instruktor állítja ki, ezért kérjük, hogy az igazolás kiadása miatt keresse és egyeztessen időpontot instruktorával.

FIGYELEM! A módosítás értelmében a támogatás igénylését csak a Magyar Államkincstár által működtetett elektronikus űrlap kitöltő felületen keresztül lehet benyújtani, a nem elektronikus úton benyújtott kérelmeket bírálat nélkül elutasítják.

Az eljárás során minden dokumentumot, beleértve a hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a felügyeleti eljárás kivételével – a jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat is az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A nem elektronikus úton benyújtott beadvány a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

Ha a kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése során a mezőgazdasági termelő helyett és nevében meghatalmazottja jár el, a meghatalmazott a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületet használja az eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A meghatalmazott útján történő eljárásra az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

FIGYELEM! A módosítás értelmében az igazolást nem kell a kérelemhez csatolni, de 10 évig meg kell őrizni!

A támogatási kérelem legkésőbb 26/2014. (XI.20. FM) rendelet meghatározott benyújtási határidő végéig az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. Módosítás esetén az utolsó támogatási kérelmet kell elbírálni. A támogatási kérelem benyújtásának időpontja az utolsó módosító kérelem benyújtásának időpontja.

A támogatás mértéke 8200 forint/anyakecske, azzal, hogy a támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 000 egyed után nyújtható.

A termelő a támogatási kérelemben megjelölt állományt köteles folyamatosan birtokán tartani, a birtokon tartási kötelezettség 2022. december 11-től 2023. március 20-áig áll fenn. Támogatásra azok a nőivarú állatok jogosultak, amelyek a birtokon tartási időszak utolsó napjáig az éves kort betöltik (azaz 2022. március 20. előtt születtek).

Az intézkedéssel kapcsolatos további információk a Kincstár 70/2022. (X. 27.) számú közleményében találhatóak, továbbá a Kincstár honlapján, a „Támogatások/Nemzeti támogatások/Mezőgazdasági de minimis/Anyakecske tartás támogatása” menüpont alatt érhetőek el.