A Magyar juh- és Kecsketenyésztő Szövetség Eljárási szabályzata, nem önálló szabályzat, hanem az Alapszabály és a Tenyésztési program (juh/kecske) vonatkozó részeinek kivonata.

A hivatkozás a bevágott szöveget követően zárójelben található.

Tartalom

 1. A tenyésztő tagok jogai és kötelezettségei;
 2. A tenyésztési programban részt vevő tenyésztők egyenlő bánásmódban történő részesítésének biztosítása;
 3. A tenyésztési programban részt vevő tenyésztők és a tenyésztőszervezet jogainak és kötelezettségeinek meghatározása;
 4. A tenyésztési programban részt vevő tenyésztőkkel fennálló viták rendezésének szabályozása; 

Szabályzat

A Szövetség tagja lehet minden olyan nagykorú magyar természetes és Magyarországon bejegyzett jogi személy, aki nyilatkozik a belépési szándékáról, és elfogadja a Szövetség Alapszabályát és céljait, annak szellemében tevékenykedik és fizeti a Küldöttközgyűlés által jóváhagyott díjakat és megfelel az alábbi rendes illetve különleges jogállású tagokkal szemben támasztott követelményeknek.

A Szövetség tagjai

Rendes tagok:

 1. a tagság feltétele, hogy a tag birtokában vagy bérleményében a Szövetség illetve tag tenyésztő szervezet tenyésztési programjában szereplő tisztavérű, vagy ezekkel a fajtákkal keresztezett törzskönyvezett juh- és/vagy kecskefajta egyede legyen.

Jogi személyek tagsági jogaikat megbízottjuk útján gyakorolják.

 1. a tagság feltétele juh- vagy kecske tenyésztő szervezet esetén az, hogy az állattenyésztésről szóló törvény alapján elismert tenyésztő szervezet legyen. Belépéskor a belépési nyilatkozat mellé csatolni kell a tenyésztőszervezeti elismerésről határozatot és az elfogadott tenyésztési programot.

(Alapszabály 4. §)

Tagsági viszony keletkezése

 1. A Szövetségbe történő be- és kilépés önkéntes, tagsági viszony a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával, a Szövetség céljainak és Alapszabályában, továbbá rendes tag esetén a tenyésztési programban foglalt, a tagokat terhelő kötelezettségek teljesítésének elfogadásával és a tagdíj befizetésével létesíthető. Rendes tagsági viszony létesítéséhez a tenyésztési programban meghatározott, a személyi és tárgyi feltételek meglétét igazoló régióvezetői jegyzőkönyv szükséges.
 2. A Szövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha azt olyan természetes vagy jogi személy kéri, aki a tagság feltételeinek megfelel és a Szövetség Alapszabályának és tenyésztési programjának rendelkezéseit magára nézve kötelezően elismeri.

(Alapszabály 5. §)

Tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik:

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén, továbbá kilépéssel, kizárással, törléssel, a tagsági viszony Szövetség általi felmondásával, jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével vagy a természetes személy tag halálával.

Kizárás esetén alapos oknak minősül, ha a tag

 • súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén megsérti az Alapszabály vagy a tenyésztési program szabályait vagy a Szövetség bármely szerve által hozott határozatot, vagy jogszabályt
 • szándékosan hamis adatokat közöl vagy
 • adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget vagy
 • tagsági jogaival visszaélve jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak szándékosan kárt okoz.

A kizárást az ok részletes feltüntetésével bármely tag vagy szövetségi szerv írásban kezdeményezheti az Elnöknél, aki az ügyet kivizsgáltatja, ha szükséges szakértők bevonásával véleményezi, és a Küldöttközgyűlés elé terjeszti.

A kizárásról a Küldöttközgyűlés dönt. A kizárást kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.

A kizárt tagok a Szövetséggel szemben semminemű, tagsági viszonnyal kapcsolatos igénnyel nem léphetnek fel.

(Alapszabály 6. §)

A tagok jogai

A rendes és társult tagokat minden kérdésben szavazati jog illet meg a részközgyűlésen, jogaikat a Küldöttközgyűlésen az általuk delegált vagy választott küldött útján gyakorolják.

A tag jogosult:

 1. A Szövetség valamennyi rendezvényét díjtalanul látogatni, illetve jogosult igénybe venni a Szövetségnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait. A Szövetség ülésein, rendezvényein kérdezési, észrevételezési, indítványozási joggal részt venni, vagy meghatalmazott útján képviseltetni magát.
 2. A Részközgyűléseken részt venni és szavazni, a részközgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tenni. A tag joga a Szövetség Részközgyűlésein felszólalni, kérdéseket feltenni, a feltett kérdéseire vagy azonnal vagy 30 nap alatt érdemi választ kapni.
 3. A jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén a Szövetség bármely rendes és társult tagja bármely tisztségre megválasztható, ill. bármely feladattal megbízható.
 4. A Küldöttközgyűlés határozatainak megfelelően élni a Szövetség által biztosított kedvezményekkel és lehetőségekkel.
 5. A Szövetség könyveibe és egyéb irataiba betekinteni, a Szövetség vezetőitől felvilágosítást kérni.
 6. A Szövetség valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag jogosult a bíróság előtt megtámadni, a tudomására jutástól számított 30 napon belül.
 7. Azt a határozatot, amely az Alapszabályba ütközik, vagy a kisebbség jogos érdekeit lényegesen sérti, bármely tag bíróság előtt megtámadhatja a határozat hozatalt követő 30 napon belül, kivéve, ha a határozat hozatalhoz vagy szavazatával vagy írásban hozzájárult.
 8. Pártoló valamint tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal és a szövetségi rendezvények díjmentes látogatásának jogával rendelkeznek.

(Alapszabály 7. §)

A tagok kötelezettségei

 1. A szövetségi Alapszabály és a tenyésztési program, valamint a határozatok és szabályzatok betartása és betartatása.
 2. A szövetségi célok, feladatok elérése érdekében a szervezet erkölcsi, szakmai és anyagi támogatása. A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét.
 3. A Küldöttközgyűlés által meghatározott mértékű díjak megfizetése.

(Alapszabály 8. §)

A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttközgyűlés, amely a szövetségi élet minden kérdésében dönthet. A Küldöttközgyűlés a rendes és társult tagok által részközgyűléseken delegált és választott küldöttekből, valamint az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjaiból áll.

Küldöttnek választható minden rendes és társult tag. A küldött a Küldöttközgyűlésen az őt megválasztó tagok érdekeit köteles képviselni. A Részközgyűlés a küldötteket egyszerű szótöbbséggel vagy - amennyiben a jelenlévő tagoknak legalább egyharmada indítványozza - titkos szavazással választja. A küldött mandátuma egy választási ciklusra (4 év) szól, de minden részközgyűlésen felülvizsgálható a küldöttek személye.

A küldött megbízása megszűnik:

 • ha az őt megválasztó Részközgyűlés 2/3-os többséggel visszahívja;
 • a küldött lemondásával;
 • a küldött tagsági viszonyának megszűnésével.
 • ha a tag delegálási joga megszűnik (3/a).

Megbízás megszűnése esetén a következő részközgyűlésen új küldöttet kell választani illetve delegálni az adott ciklus végéig.

A Részközgyűlés keretében a tagok javaslatot tehetnek a Küldöttközgyűlés részére az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjainak és Elnökének személyére.

(Alapszabály 10. §)

A Tenyésztők Tanácsa:

 1. az alapító és rendes juhtenyésztő tagok küldöttei közül választott 11 elnökségi tagból továbbá
 2. a rendes kecsketenyésztő tagok által Részközgyűlésen választott 5 főből álló testület.

A Tenyésztők Tanácsa tenyésztési döntés előkészítő feladatokat lát el a tenyésztési programban előírtak szerint. A Tenyésztők Tanácsa elnöki teendőit a Tenyésztési Alelnök látja el.

(Alapszabály 21. §)

Mindazon kérdésekben, melyről a jelen Alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadók.

(Alapszabály 26. §)

3.4. A tenyésztés szabályozása, a Szövetség és a tenyésztő feladatai és felelősségi körei

A tenyésztési év minden év január 1-ejétől december 31-ig tart.

A Szövetség minden munkatársának kötelessége a tagokat az általuk választott fajta tenyésztési programjának végrehajtásában támogatni.

3.4.1. Az Elnökség feladata és kötelessége

 • Az Elnökség az ügyvezetés illetve a Tenyésztők Tanácsa javaslatára állandó és eseti bizottságokat, illetve szakbizottságokat hozhat létre;
 • szabálytalanságok tapasztalása esetén a tenyésztésvezető javaslata alapján az Elnökség dönt a tenyésztő törzskönyvezési munkájának felfüggesztéséről, és a soron következő Küldöttközgyűlés elé terjesztheti a tenyésztő tagsági viszonyának kizárással történő megszüntetését;
 • meghatározza a szakszerű apaállat használat szabályait.

3.4.2.A Tenyésztők Tanácsa feladata és kötelessége

 • meghatározza a tenyésztés elveit és fő irányait;
 • véleményezi a tenyésztési program módosítási javaslatokat;
 • javaslatot tesz állandó és eseti bizottságok, illetve szakbizottságok létrehozására;
 • időszakonként szakértők bevonásával felülvizsgálja és jóváhagyja a teljesítményvizsgálati szabályzatot;
 • előzetes kérelem* alapján engedélyezi a fajtaátalakító és a cseppvér keresztezések esetén az R1 kosok forgalmazását;
 • előzetes kérelem* alapján engedélyezi árutermelő keresztezési programok számára speciális fajtakonstrukciójú kosok előállítását a keresztezési programban résztvevő tenyészetek részére;
 • felkér tenyésztőket, hogy közreműködjenek a küllemi bírálatok szakszerű végzésében;
 • a nukleusz tenyészetek kijelölést jóváhagyja illetve a nukleusz tenyészeti címet visszavonhatja;
 • a Küldöttközgyűlések közötti időszakban a tenyésztési kérdésekben döntéseket hoz, állásfoglalásokat készít, amelyekről az Elnökséget és a Küldöttközgyűlést tájékoztatja.

* A kérelemnek tartalmaznia kell a tenyészet(ek) megnevezését, a keresztezési programba vont fajták nőivarú állományának nagyságát, a keresztezési program végrehajtásának várható időtartamát és az előállított keresztezett tenyészállatok tervezett számát.

3.4.3. A tenyésztésvezető felelőssége és kötelessége

 • A tenyésztésvezető a tenyésztési program végrehajtásának fő felelőse;
 • felelős a tenyésztők számára fontos információk gyors elterjesztéséért, a származási okmányok kiállításáért és a koordinációs tevékenységért;
 • ha a tenyésztési programmal ellentétes események történnek, a Szövetség tenyésztésvezetője köteles erre felhívni a tenyésztő figyelmét. Amennyiben a tenyésztő ennek ellenére a tenyésztési programmal ellentétes tevékenységet végez, úgy a Szövetség tenyésztésvezetője a Szövetség Elnökségének köteles javasolni az adott tenyészetben a törzskönyvezési munkavégzés felfüggesztését;
 • kijelöli felvásárlásra a növendék kosokat a központi kosnevelő telepekre;
 • intézi a tenyészállatok és szaporítóanyagok exportjával és importjával kapcsolatos ügyeket;
 • a párosítási tervek elkészítésében közreműködik;
 • koordinálja a surlókór és a származásellenőrzési vizsgálatokat.

3.4.4.A régióvezető felelőssége és kötelessége

 • A régióvezető felelős a régió törzskönyvezési és teljesítményvizsgálati munkáinak koordinálásáért, értékeléséért;
 • a tenyészet felülvizsgálatok szervezéséért, végrehajtásáért;
 • a származásellenőrzési vizsgálatok szervezéséért, végrehajtásáért;
 • a tenyésztési program betartásáért és betartatásáért;
 • koordinálja, irányítja és ellenőrzi a hozzá tartozó instruktorok munkáját;
 • előterjeszti a tenyésztésvezetőnek a központi apaállat nevelésre javasolt növendék kosokat a régió tenyészeteiből;
 • felügyeli, ellenőrzi és szakmailag irányítja a régió területén lévő központi kosnevelő telepeket;
 • a küllemi bírálatok során ellátja a vezető bíráló szerepét, a törzskosokról részletes küllemi bírálatot végez és gondoskodik a genetikai bundavizsgálatok elvégzéséről;
 • éves értékelést készít a tenyésztési hatóság és a Szövetség tenyészet-felülvizsgálatairól;
 • segítséget nyújt a tenyésztőknek a párosítási terv elkészítésében.

3.4.5.A Szövetség instruktorainak felelőssége és kötelessége

Az instruktor felelőskörzetében a tenyésztési program előírásainak betartásáért és betartatásáért. Továbbá felelős az általa felvett adatok pontosságáért, az általa végzett jelölések megfelelő és időbeni végrehajtásáért, az adatok számítógépre viteléért, a számítógépes program segítségével megvalósítható értékelések elvégzéséért.

3.4.6.A Szövetség tagjainak, tenyésztőinek joga, felelőssége és kötelessége

A tenyésztő joga, hogy a Szövetség tenyésztési programjában szereplő fajták és tenyésztési módszerek közül válasszon, ugyanakkor felelős a választott program következetes végrehajtásáért. A Szövetség tenyésztési programja által biztosított kereteken belül minden tenyésztőnek kötelessége, hogy saját tenyészetében következetes tenyésztési munkát végezzen.

A Szövetségi minden tagjának joga van tenyészállatot előállítani, amennyiben a tenyészállat az általa tenyésztett - a Szövetség tenyésztési programjába befogadott - elismert vagy elismerésre bejelentett fajta törzskönyvben szereplő egyedeitől származik. A tenyésztő felelős a származási adatok pontosságáért, a megfelelő minősítésű apaállatok beállításáért, a párosítási tervek pontos végrehajtásáért és az általa, a törzskönyvezési szabályzat és a teljesítményvizsgálati szabályzat szerint gyűjtött adatok pontosságáért. A tenyésztő kötelessége írásban értesíteni az instruktort minden egyes tenyésztési eseményről legalább 10 nappal az esemény előtt, és a tenyésztéssel, törzskönyvezéssel kapcsolatos adatszolgáltatást folyamatosan biztosítani.

A tenyésztőnek biztosítania kell a hiteles adatfelvételezéshez szükséges feltételeket és mérőeszközöket.

A tenyésztő köteles a Szövetség által szervezett törzskönyvezési és teljesítményvizsgálati képzéseken részt venni. A belépését követő teljes tenyésztési év végéig a képzés anyagából eredményes vizsgát kell tenni, majd a Szövetség által időszakonként szervezett továbbképzéseken legalább ötévente egyszer részt kell venni.

Amennyiben a tenyésztő egy teljes tenyésztési évben tenyésztői tevékenységet (termékenyítés, hárembe állítás, ismert származású bárányok előállítása, teljesítményvizsgálatok végzése) a szolgáltatott adatok hiányával bizonyíthatóan nem végez, tagsági viszonya kizárással megszüntethető.

(Tenyésztési Program)

3.8. Szankciók a tenyésztési-törzskönyvezési munkák szabálytalan végzésével kapcsolatban

A tenyésztésvezető határozatban értesíti a tagot az alkalmazott szankcióról:

3.8.1. ha a tenyésztési programban rögzített adatgyűjtési és -szolgáltatási feladatot a tenyésztő nem teljesíti;

3.8.2. ha a tenyésztő hamis tenyésztési és termelési adatokat szolgáltat;

3.8.3. ha a tenyésztő által tartott tenyészállatok tartási, takarmányozási körülményei nem felelnek meg a környezet- és természetvédelmi, állatjóléti, állatvédelmi követelményeknek;

3.8.4. ha tenyészállat eladáskor a 3.7.7. bekezdés előírásait nem tartják be;

3.8.5. ha a tenyésztő nem vesz részt a Tenyésztési Program által előírt kötelező képzéseken (3.4.6);

3.8.6. ha a tenyésztő nem tartja be a központi kosnevelés szabályait (3.10.8).

3.8.7. A szabálytalanságot (3.8.1.-3.8.6) elkövető tenyésztőtől

 • első esetben a határozat dátumától számított egy évre,
 • második esetben a határozat dátumától számított három évre

megvonásra kerül a tenyészállat forgalmazási jog. A tenyésztő ezen időszak alatt származási okmányt nem igényelhet, tenyészállatot nem értékesíthet.

A 3.7.6.3. szakasz miatt megvont tenyészállat forgalmazási jog csak akkor érvényesíthető újra – és a szankció időtartama alatt született egyedek származása csak akkor válik hitelessé – ha a tenyésztő saját költségén végzett származásellenőrzési vizsgálat eredmény 10%-nál kisebb arányú hibás származást mutat.

 • harmadik esetben az Elnökség előterjesztése alapján a Küldöttközgyűlés dönt a tagsági viszony kizárással történő megszüntetéséről.

3.8.8. A tenyésztő a döntés ellen a Tenyésztők Tanácsához fellebbezhet.

(Tenyésztési Program)