Juh és kecske tenyészállat kiállítás részvételi és díjazási feltételei

A tenyészállat kiállítások célja: a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség tenyésztési programjában szereplő fajtákhoz tartozó tenyészállatok bemutatása, azok küllemi értékmérői alapján történő rangsorolása, ezen keresztül a tenyésztői munka eredményének elismerése, iránymutatás a további tenyésztői munkához, a fajták népszerűsítése.

A regionális kiállítások esetében a célközönség döntően az ágazat szereplői, a tenyésztők, termelők, szolgáltatók, de az ágazat népszerűsítése érdekében a kiállítás nem szakmai látogatói is.

A Szövetség hivatalos rendezvényének tekinti azokat a kiállításokat, melyeken tenyészeteivel szervezett formában vesz részt:

 • Alföldi Állattenyésztési Napok - Szent György napi Juhásztalálkozó, Hódmezővásárhely (tavasszal);
 • Farmer Expo, Debrecen (nyáron);
 • Kaposvári Állattenyésztési Napok – Szent Mihály napi Fórum, Kaposvár (ősszel);

Egyéb kiállítások esetén azok szervezőitől kapott felkérés, információk figyelembevételével a Tenyésztők Tanácsa dönt, hogy a rendezvényt hivatalos tenyészállat bemutatónak tekinti-e, vagy csak javasolja a tagok részvételét, és ajánlott rendezvényként támogatja.

Az ajánlott rendezvényeken szervezett formában nem vesz részt a Szövetség, a részvételt központilag nem szervezi, hivatalos tenyészállat bírálatot nem végez, azt anyagilag nem minden esetben támogatja, de jelen szabályzatban rögzített kiállítási feltételek – kivéve a díjazásokat – ezen rendezvények esetében is érvényesek.

Általános szakmai feltételek:

A rendezvényeken csak a Szövetség tenyésztési programjában és törzskönyvi nyilvántartásában szereplő tenyészállatokkal lehet részt venni.

A kiállítási csoportok 3-5 tenyészállatból állhatnak, kivéve a tenyészbakokat, melyekből egyet is ki lehet állítani.

A regionális kiállításokra tenyészállatok a következő korcsoportokban nevezhetők:

tenyészkos/bak: származási igazolással rendelkező 18 hónapnál idősebb kos illetve 12 hónapnál idősebb bak
anyajuh/anyakecske: legalább egyszer ellett, „A” vagy „B” törzskönyvben szereplő nőivarú tenyészállat
anyajuh bárányokkal: anyakecske gidákkal: „A” vagy „B” törzskönyvben szereplő nőivarú tenyészállat, a bárányok életkora legalább 2, de legfeljebb 10 hetes lehet, és a csoporton belül 3 hétnél nagyobb eltérés nem lehet a bárányok/gidák között
növendékjerke/gödölye: „A” vagy „B” törzskönyvben szereplő (illetve „a” vagy „b” besorolású) növendék – még nem ellett – nőivarú tenyészállat, melynek életkora a kiállítás idején jerke esetén legalább 8 hónap, de legfeljebb 24 hónap, gödölye esetén legalább 4 hónap, de legfeljebb 24 hónap lehet
növendékkos/bak: törzskönyvi nyilvántartásban szereplő növendék tenyészállat, melynek életkora a kiállítás idején növendékkos esetén legalább 8 hónap, de legfeljebb 18 hónap, növendékbak esetén legalább 4 hónap, de legfeljebb 12 hónap lehet

Az anyajuh és növendékjerke csoportokhoz egy-egy fajtaazonos növendék- vagy tenyészkos elhelyezhető, az bemutatható.  

A kiállításra a tenyészállat tulajdonosa nevezhet és díjazásban is csak Ő részesülhet. A fejtáblákon és a katalógusokban minden esetben fel kell tüntetni a tulajdonos mellett az állat tenyésztőjét is, amennyiben nem a tulajdonos az állatok tenyésztője.

Tenyészállat bírálatban nem vesznek részt és díjazásban nem részesülnek:

 • az import egyedek,
 • az F1 állatok,
 • a három hónapnál magasabb vemhes nőivarú állatok,
 • az 1 cm-nél rövidebb gyapjúbundában bemutatott állatok,
 • valamint a jelen szabályzattól eltérő állatok.

 

A hosszúgyapjas fajták (a hortobágyi racka - magyar juh, a gyimesi racka, a cikta, a romney és a wallisi feketeorrú) egyedeit teljes növedékű gyapjúban kell bemutatni.

A tenyészállat kiállításra, bemutatóra beszállított állatoknak meg kell felelniük a kiállítás állat- egészségügyi feltételeinek. Beszállításkor minden egyed azonosítóit (füljelző – tetoválás - chip) ellenőrizni kell, a biztonsággal nem azonosítható egyedek bírálatra nem kerülhetnek.

Bírálat:

A Bíráló Bizottság legalább 3, de legfeljebb 5 főből, egy elnökből és tagokból áll. A bizottságnak háromtagú bizottság esetén legalább kettő, öttagú bizottság esetén legalább három tenyésztő/külföldi bíráló tagja legyen. A Bizottságnak az adott kiállításon állatot kiállító tenyésztő nem lehet tagja. A Bíráló Bizottság tenyésztő tagjai a Tenyésztők Tanácsa által felkért bírálók lehetnek.

A küllemi bírálatot fajtánként, a tenyésztési program előírásait figyelembe véve kell végezni. A bemutatott tenyészállatok kizárólag küllemi tulajdonságaik alapján, korcsoportonként kerülnek bírálatra. Amennyiben a bírálandó a Tenyésztési Program fajtaleírása szerinti fajtajelleget nem lehet megítélni, illetve olyan külső beavatkozás történt, amely megváltoztatja az állat fenotípusát, az egyed nem bírálható. Erről a bírálóbizottság a tenyésztésvezetővel egyetértésben dönthet.

Az állatok kiállításra beérkezésekor a tenyésztésvezető és a területileg illetékes régióvezető ellenőrzi és dönt arról, hogy az állatok a Kiállítási Szabályzat előírásai alapján a bírálatban részt vehetnek-e.

A rendezvény nyitását megelőző szakmai bírálat nem nyilvános, míg a kiállítás ideje alatt programként megrendezésre kerülő tenyészállat bemutató show és a legszebb egyedek kiválasztása nyilvános.

A tenyészállatok fenotípusos küllemi bírálata a 100 pontos bírálati rendszer szerint egyedenként történik. Ezt követően ugyancsak 100 pontos határig a csoport értékelése történik meg, ahol a fajtajelleget, fejlettséget, összbenyomást, homogenitást, kondíciót, ápoltságot, gondozottságot kell figyelembe venni.

A bírálók külön-külön bírálnak. A bírálati lapon minden bíráló egyértelműen egész számmal tünteti fel a bírálat eredményét. 5 bíráló esetén a legalacsonyabb és legmagasabb pontszám kiesik az értékelésből.

Az egyedek pontszámait összesíteni és átlagolni kell, ez adja az egyedek csoporton belüli átlagát (egyedi átlag). A bírálók csoportra adott pontszámait szintén átlagolni kell (csoport átlag). A csoportok egyedi és csoport átlagait összeadva és kettővel elosztva megkapjuk a csoport súlyozott átlagát. A súlyozott átlagok szerint kell sorba rendezni a csoportokat, ez adja a bírálati sorrendet. Azonos pontszámok esetén a csoport átlag szerinti sorrendet vesszük alapul.

A fajta illetve a kiállítás legszebb jerkéje, anyajuha, növendékkosa, tenyészkosa, gödölyéje, anyakecskéje (vagy legszebb nőivarú kecskéje), növendékbakja, tenyészbakja (vagy legszebb bakja) díjára a kiállító a jelentkezéssel egyidőben, de legkésőbb az állatok beszállításakor fülszám szerint nevezhet, valamint a bíráló bizottság is jelölhet egyedeket bírálata során (csoportonként legfeljebb egy egyedet).

A fajtagyőztes címért (jerke, anyajuh, növendékkos, tenyészkos, gödölye, anyakecske, növendékbak, tenyészbak kategóriában) legalább három egyed jelölése esetén lehet az összevetést elvégezni és a díjat odaítélni.

A kiállítás legszebb jerkéje, anyajuha, növendékkosa, tenyészkosa kategóriában legalább öt, kiállítás legszebb gödölyéje, anyakecskéje (vagy legszebb nőivarú kecskéje), növendékbakja, tenyészbakja (vagy legszebb bakja) kategóriában pedig legalább három egyed jelölése esetén lehet az összevetést elvégezni és a díjat odaítélni. Amennyiben fajtán belül a legszebb jerke, anyajuh, növendékkos, tenyészkos, gödölye, anyakecske, növendékbak illetve tenyészbak kiválasztásra kerül, a kiállítás legszebbjének összevetésében csak a fajtagyőztes vesz részt.

A bírálat befejezését követően a bírálati jegyzőkönyveket, a díjazott csoportok – állatok adatait tartalmazó táblázatokat és a díjkiosztó forgatókönyvet irattárba kell helyezni.

Javasolt díjazások Juh Kecske  
a kiállítás nagydíja 1 1 legalább 9 nevezett csoport esetén)
MJKSZ tenyésztési különdíj 1 1 legalább 9 nevezett csoport esetén)
fajtacsoport különdíj (merinó, hús, tej, őshonos) 4 4  
arany érem (I. helyezés) 7 2 (kilenc nevezett csoportig: 1)
ezüst érem (II. helyezés) 7 2 (kilenc nevezett csoportig: 1)
bronz érem (III. helyezés) 7 2 (kilenc nevezett csoportig: 1)
a fajtagyőztes jerke, anyajuh, növendékkos, tenyészkos, gödölye, anyakecske, növendékbak, tenyészbak díj
a kiállítás legszebb jerkéje, anyajuha, növendékkosa, tenyészkosa, gödölyéje, anyakecskéje (vagy legszebb nőivarú kecskéje), növendékbakja, tenyészbakja (vagy legszebb bakja) díja
elismerő oklevél (minden kiállító részére)

A tenyésztési díjak odaítélésének alapja a tenyésztő kiállításon elnyert díjainak alapján az alábbi pontszámok szerinti összesítése:

 • III. díj = 1 pont
 • II. díj = 2 pont
 • I. díj = 3 pont
 • fajtagyőztes díj = 1 pont
 • legszebb díj (kiállítás) = 3 pont

Az összesítésben egy tenyésztőtől legfeljebb a három legjobb csoport pontszáma szerepelhet, a többi csoport eredménye csak holtversenyben vehető figyelembe.

A díjakat a Bíráló Bizottság ítéli oda, a Bíráló Bizottság a tenyésztésvezetővel egyeztetve dönthet arról, hogy a kiállítási szabályzat szerinti valamennyi díjat kiadja-e.

A felajánlott különdíjakról az ajánlattevő dönt.

Etikai vétség esetén a kiállító díjazásban nem részesülhet.

Budapest, 2023. június 20.