4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról

Nyomtatóbarát változat

4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet

a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. § (1) A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták olyan állatfajták, amelyeket Magyarország természetföldrajzi környezetében, történelmi múltra visszatekintően tenyésztenek, és ezáltal a nemzeti örökség, a mezőgazdasági génbank, valamint a természet- és tájvédelem részévé váltak. A védett őshonos mezőgazdasági állatfajták körét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták olyan magas genetikai értéket képviselő, nem őshonos állatfajták, amelyek kiszorultak a termelésből, ezért a génállományuk megőrzése érdekében szükségessé vált védelmük. A veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

2. § (1) A védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének módosítását az agrárpolitikáért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter) lehet kezdeményezni.

(2) Az egyes mezőgazdasági állatfajták védett őshonos mezőgazdasági állatfajtává nyilvánítására irányuló kezdeményezésben igazolni kell a fajtának Magyarország természetföldrajzi környezetében végzett, történelmi múltra visszatekintő tenyésztését. Ennek érdekében a kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

a) a kezdeményezés indokait,

b) a fajta történelmi leírását és annak forrását,

c) az adott fajta fellelhető törzskönyvének ismertetését,

d) az állomány létszámát, várható változását, és a külön jogszabályban meghatározott kritikus szint szerinti tenyésztésbe vont nőivarú tenyészállat létszám eléréséhez szükséges eljárást, valamint annak időigényét,

e) az állomány tartási helyét,

f) a jelenlegi egyedek esetleges visszavezethetőségét a fellelhető egykori nyilvántartásokhoz.

(3) A veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták elismerésére irányuló kezdeményezésben igazolni kell a fajta magas genetikai értékét, valamint a létszám alakulásának bemutatását, amely a veszélyeztetett körbe történő besorolás alapját képezi.

(4) Az 1. § (1) és (2) bekezdése szerinti fajták védettségének, illetve veszélyeztetettségének megszűnésére irányuló kezdeményezésben be kell mutatni azokat az indokokat, amelyek igazolják a védettség megszüntetésének szükségességét.

3. § (1) A miniszter létrehozza az Őshonos Haszonállatok Génerőforrás Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság).

(2) A Bizottság

a) a miniszter számára véleményt alkot a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapítására irányuló kezdeményezésről, továbbá javaslatot tesz e fajták genetikai fenntartására, támogatásuk és tenyésztőszervezeti kijelölésük rendjére,

b) évente áttekinti a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták helyzetét, és amennyiben szükséges, a miniszternél azok fenntartható hasznosítására irányuló intézkedéseket kezdeményez, illetve egyébként az ilyen tárgyú tervezeteket véleményezi,

c) elvégzi a külön jogszabályban részére előírt feladatokat.

(3) A Bizottság 10 tagú. Elnökét a miniszter három évre nevezi ki. A Bizottság tagjai közül 5 főt az őshonos fajták fenntartásában érdekelt szakmai szervezetek delegálnak, egy-egy tagot pedig az őket koordináló szövetség, a miniszter, a természetvédelemért felelős miniszter, valamint a tenyésztési hatóság delegál. A Bizottság elnöke eseti szakértőket kérhet fel. A Bizottság elnöke az állatállományokra vonatkozó adatokat kérhet a tenyésztő szervezetektől, a tenyésztési hatóságtól és az országos Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (ENAR) adatbázisából.

(4) A Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik. Ülés összehívását a miniszter elrendelheti, illetve bármelyik tag kezdeményezheti. Az ülés összehívásáról a Bizottság titkárának előterjesztése alapján a Bizottság elnöke dönt. Kötelező ülést összehívni a 2. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés, valamint a külön jogszabály szerinti kérelem beérkezését követő 15 napon belül, amelyet követő 30 napon belül a Bizottság megteszi javaslatát.

(5) A Bizottság a határozatait egyszerű vagy minősített szótöbbséggel hozza. A minősített szótöbbséget igénylő határozatok körét a Bizottság állapítja meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amit a miniszter jóváhagy.

4. § A védett őshonos és a magas genetikai értéket képviselő veszélyeztetett helyzetbe került mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez külön jogszabály szerint az állam támogatást ad.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a védett őshonos és veszélyeztetett helyzetbe került állatfajták körének megállapításáról szóló 36/1994. (VI. 28.) FM-KTM együttes rendelet.

A rendelet mellékletei a letölthető PDF állományban olvashatók!