32/1994. (VI. 28.) FM rendelet a tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről

Nyomtatóbarát változat

32/1994. (VI. 28.) FM rendelet

a tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecsléséről

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) végrehajtására, a Tv. 49. §-a (1) bekezdésének a)/2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A Tv. 7. §-ának (1) bekezdése alapján állami feladatnak minősülő teljesítményvizsgálatokat és az ellenőrző teszteket az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet (a továbbiakban: OMMI) végzi.

2. § (1) A teljesítményvizsgálatokat egységes módszerekkel kell végezni úgy, hogy az eredmények összehasonlíthatósága biztosítható legyen.

(2) Az egyes teljesítményvizsgálatokra vonatkozó részletes előírásokat és szabályozást - a mellékletben foglaltak szerint - a Teljesítményvizsgálati Kódexben (a továbbiakban: Kódex) kell közzétenni.

(3) A Kódexet az állatfajonként, fajtánként az OMMI által összehívott és irányított bizottság dolgozza ki. A bizottság elnökét és tagjait - az érintett tenyésztő szervezetek javaslata alapján - az OMMI bízza meg. A bizottság ügyrendjét maga határozza meg, ügyviteli teendőit az OMMI látja el.

(4) A Kódexet a nemzetközileg elfogadott irányelvek alapján kell kidolgozni, ezért, valamint annak közzétételéért az OMMI felelős.

(5) A Kódexet a bizottságnak szükség szerint, de legalább évente egyszer felül kell vizsgálni, és igény szerint módosítani kell.

3. § (1) Az OMMI a teljesítményvizsgálatokat a Kódex előírásai alapján, a saját vagy arra a célra alkalmas, az érintett teljesítményvizsgálatban nem érdekelt telepen, bérvizsgálat formájában, illetve a tenyésztő saját telepén végzi.

(2) Az OMMI kérelem alapján a teljesítményvizsgálatok elvégzésével tenyésztő szervezetet megbízhat.

(3) Az elismert tenyésztő szervezet teljesítményvizsgálati megbízást csak az elfogadott tenyésztési programjának megfelelő állatállományra és vizsgálatokra kérhet.

(4) A teljesítményvizsgálati megbízásra vonatkozó kérelmet az elismert tenyésztő szervezetnek kell az OMMI-hez benyújtani. A kérelemnek saját hatáskörben végzett vizsgálatok esetén tartalmaznia kell

a) a kérelmező szervezet nevét (cégét), címét, székhelyét (telephelyét);

b) a tevékenységi kört és az ellátási területet;

c) a személyi és tárgyi feltételeket;

d) a Kódexben előírt feltételek megtartásának biztosítását;

e)

(5) Ha az elismert tenyésztő szervezet a teljesítményvizsgálatot megbízás alapján kívánja elvégeztetni, a kérelemnek tartalmaznia kell

a) a (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat;

b) a megbízni kívánt szervezet nevét (cégét), címét, székhelyét (telephelyét), továbbá e szervezetre vonatkozóan a (4) bekezdés c)-e) pontjaiban foglaltakat és a teljesítményvizsgálatokért való felelősség szabályozásának módjára vonatkozó tájékoztatást.

4. § (1) A teljesítményvizsgálatokra vonatkozó megbízás elismert tenyésztő szervezet kérelmében meghatározott teljesítményvizsgálatokra - központi vizsgálat esetében - meghatározott telephelyre is vonatkozik.

(2) A teljesítményvizsgálati megbízás meghatározott fajtákra, területekre vagy időszakra korlátozható, határozott időre szól, és kérelemre megújítható.

5. § (1) Amennyiben a kérelmező a feltételeknek megfelel, az OMMI nyilvántartásba veszi és részére megbízási okiratot ad ki.

(2) Az engedéllyel rendelkező szervezetek, illetve telepek listáját az OMMI a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában és a minisztérium, valamint az OMMI honlapján évente közzéteszi.

6. § (1) A megbízás alapján végzett teljesítményvizsgálatokat az OMMI évente felülvizsgálja.

(2) A felülvizsgálat során megállapított hiányosságok esetén azok megszüntetésére határidőt kell kitűzni. A határidő lejártával - amennyiben a hiányosságok továbbra is fennállnak - a megbízást meghatározott időtartamra fel kell függeszteni. Amennyiben a hiányosságokat ezen időtartam alatt sem szüntetik meg, az OMMI a megbízást visszavonja.

(3) A lóversenyek (galopp, ügető) keretében végzett teljesítményvizsgálatok folyamatos felügyeletére, a versenyek tisztaságának ellenőrzésére és a teljesítményvizsgálati szabályok (versenyszabályok) megtartásának biztosítására, döntési jogkörrel a Lóversenyzést Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: LFB) jogosult. Az LFB a határozatairól, tapasztalatairól tájékoztatja az OMMI-t.

(4) Mindazon lovas-, illetve lóversenyeket, valamint rendezvényeket (beleértve a díjugrató, díjlovagló, military, fogathajtó, távlovagló, lovastorna és reining versenyeket is), amelyeket a rendezőjük az (5) bekezdés szerinti versenytípusok valamelyikébe be kíván soroltatni, minden év március 31-ig az OMMI-nak be kell jelenteni.

(5) Versenytípusok:

a) Magyarországon elismert lófajtának, a fajta minőségjavítása érdekében rendezett versenye,

b) a lovak szelekciója (tenyészkiválasztása) érdekében rendezett regionális verseny,

c) történelmi, illetve hagyományos lovas esemény.

(6) A bejelentéshez mellékelni kell az adott verseny versenykiírását, illetve részvételi feltételeit.

(7) A verseny minősítéséről az OMMI javaslata alapján a minisztérium dönt. A minisztérium a (4) bekezdés szerinti besorolásra vonatkozó döntést legkésőbb május 15-ig a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján teszi közzé.

7. § (1) A megbízás megszűnik

a) a megbízott szervezet megszűnése,

b) a megbízásnak a 6. § (2) bekezdése szerinti visszavonása,

c) a kérelem megújításának elmulasztása

esetén.

(2) A megbízás visszavonható, ha a megbízott neki felróhatóan

a) a teljesítményvizsgálatokat nem a Kódexben foglaltaknak megfelelően végzi;

b) az adatokat nem az előírásoknak megfelelően gyűjti;

c) valótlan adatokat közöl.

8. § (1) A teljesítményvizsgálat végzésével megbízott szervezet az eredményről a Kódexben előírt módon köteles eredményösszesítőt készíteni, azt az OMMI-vel hitelesíttetni, valamint az adatokat az OMMI központi adatbankjának rendelkezésére bocsátani.

(2) A megbízás nélkül végzett teljesítményvizsgálatok adatait az OMMI nem hitelesítheti.

9. § (1) A teljesítményvizsgálatokat végző szakembereknek a földművelésügyi miniszter által kijelölt oktatási intézményeknél, a Kódex előírásainak ismeretéből vizsgát kell tenniük. A kijelölt oktatási intézmények listája a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, valamint az OMMI honlapján kerül közzétételre.

(2) A kijelölt oktatási intézmény sikeres vizsga esetén a jelölteknek teljesítményvizsgálat végzésére jogosító bizonyítványt állít ki.

(3) Az érvényes teljesítményvizsgálati bizonyítvánnyal rendelkező szakembereket az OMMI szakmai névjegyzékbe veszi. A névjegyzék a minisztérium hivatalos lapjában és honlapján, valamint az OMMI honlapján kerül közzétételre.

(4) A névjegyzékbe vett szakembereknek a tenyésztési hatóság javaslatára a kijelölt oktatási intézménynél továbbképzésben kell részt venni és gyakorló teljesítményvizsgálatokat kell végezni. Amennyiben a szakember a gyakorló teljesítményvizsgálat végzésében nem vesz részt vagy nem felel meg, újabb vizsgára irányítható, vagy a névjegyzékből törölhető.

10. § Ez a rendelet 1994. július 1. napján lép hatályba.


 

Melléklet a 32/1994. (VI. 28.) FM rendelethez

A vizsgálatok elfogadott módszerei

1. Központi (állomási) vizsgálatok

1.1 Egyedi (sajátteljesítmény-) vizsgálatok

1.2 Ivadék és oldalági vizsgálatok

1.3 Szülőpár és végterméktesztek

2. Üzemi vizsgálatok

2.1 Üzemi vizsgálatok

2.1.1 Nőivarú egyedek végtermék tesztekhez kapcsolódó szaporasági vizsgálatai,

2.1.2 Teljesítményvizsgálat tenyészállatok saját, ivadékai és oldalági rokonai termelőképessége alapján,

2.1.3 Körvizsgálatok, ahol az ivadékokat az összehasonlíthatóság érdekében különböző állományokból választják ki,

2.1.4 Törzs-, szaporító- és végterméktelepek vizsgálata,

2.1.5 Tenyésztő és árutermelő telepek adatai alapján végzett vizsgálatok.

2.2 A vizsgálatok feltétele, hogy az OMMI ellenőrzésén alapuljanak, és megfeleljenek a vonatkozó nemzetközi előírásoknak, valamint hogy a vizsgálatok lezárása után a tenyészérték az állattenyésztés elismert szabályai szerint kiszámítható legyen.

3. Azonosított utódok vágóhídi adatai alapján végzett vizsgálatok. A vizsgálatok feltétele, hogy az egyedek megbízható megjelöléssel rendelkezzenek, és a vizsgálat alapján a tenyészérték az állattenyésztés általánosan elismert szakmai szabályai szerint kiértékelhető legyen.

4. A vizsgálatok során az elfogadott tenyésztési programmal összhangban szabályozni kell:

4.1 A vizsgálati eljárást

4.1.1 a mintavétel módját,

4.1.2 a központi vizsgálatoknál a betelepítés feltételeit,

4.1.3 vizsgálat időtartamát (az állatok korát, súlyát, a vizsgálat kezdetén és végén),

4.1.4 a takarmányt és a takarmányozás módját,

4.1.5 a vizsgált tulajdonságokat és a mérés módját,

4.1.6 az állatok jelölésének módját.

4.2 A tenyészértékbecslési eljárást

4.2.1 a tenyészértékbecslési módszert,

4.2.2 a kiértékelések, számítások módját,

4.2.3 a tenyészérték kifejezések módját.

4.3 A vizsgálati jogosultságot

4.3.1 a vizsgálatot végző állomás vagy üzem megnevezését,

4.3.2 a vizsgálat végzésével megbízott szervezetet vagy személyt,

4.3.3 a vizsgálat ellenőrzésére vonatkozó hatósági előírást.

4.4 A közzététel módját

4.4.1 a közzétételre jogosultak megnevezését,

4.4.2 a közzétett anyag tartalmát,

4.4.3 a közzététel formáját.