129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól

Nyomtatóbarát változat

129/2004. (VIII. 25.) FVM rendelet

a tenyészállat, illetve szaporítóanyag behozatalának és kivitelének szakmai előírásairól

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49. §-a (1) bekezdésének a)/13. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § (1) Tenyészállatot és szaporítóanyagot - kivéve a tenyészebet - az ország területére behozni csak az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézethez (a továbbiakban: OMMI) a beszállítást megelőző 15 napon belül, írásban benyújtott bejelentés alapján lehet.

(2) Nem kell bejelentést tenni a tenyészállatnak kiállításra, versenyre történő behozatalához, kiviteléhez, illetve átszállításához, ha az állatot a származási országba visszaszállítják, és ez a körülmény a behozatalkor, illetve kivitelkor hitelt érdemlően igazolható. Ha az így behozott tenyészállatot belföldön akarják forgalmazni, illetve tenyészállatként hasznosítani, az OMMI-hoz haladéktalanul a 2. § szerinti bejelentést kell tenni.

2. § (1) A tenyészállat és szaporítóanyag behozatalához szükséges bejelentést a tenyészállat tulajdonosának, illetve a tulajdonos nevében meghatalmazottjának kell benyújtani.

(2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a származási országot, a nyilvántartást végző szervezet nevét és címét, a behozni kívánt fajta, hibrid, keresztezési program megnevezését, mennyiségét, ivarát, korcsoportját, az egyed, illetve csoport azonosítóját, a felhasználás célját, a hasznosítás helyét és módját, sperma, petesejt és embrió esetén a mesterséges termékenyítő vagy embrióátültető állomás megnevezését. Keltetőtojás esetében a bejelentésnek a származási országot, a baromfi fajtájának megnevezését, a behozni szándékozott mennyiséget, a beszállítás várható idejét, valamint a keltetést végző keltetőállomás nevét és címét kell tartalmaznia.

(3) A bejelentéshez - a keltetőtojás esetét kivéve - csatolni kell:

a) a nyilatkozatot arról, hogy harmadik országból történő behozatal esetén a nyilvántartást végző szervezet megfelel a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról szóló 94/28/EK Tanács irányelve 3. cikk (1) bekezdésben foglaltaknak;

b) elismert szervezettel rendelkező világfajta tenyésztési programjának végrehajtásához szükséges import esetében az illetékes elismert tenyésztő szervezet előzetes nyilatkozatát arról, hogy a behozott tenyészállat, illetve a sperma, petesejt és embrió esetén a donoregyed megfelel-e a törzskönyvi nyilvántartásba vétel feltételeinek;

c) védett fajta esetén a fajtát fenntartó elismert tenyésztő szervezet hozzájárulását;

d) elismert szervezettel és fajtaelismeréssel nem rendelkező fajta esetén egy elismert tenyésztő szervezet nyilatkozatát arról, hogy az új fajtát szervezetén belül elismertetni kívánja, vagy nyilatkozatot arról, hogy a behozatalt követően szervezeti és fajtaelismerést kér a behozandó fajtára.

(4) A hazai őshonos fajták esetében az OMMI mint fajtafenntartó egyetértése szükséges a behozatalhoz.

3. § (1) Harmadik országból behozott tenyészállatot, szaporítóanyagot szarvasmarha, sertés, juh és kecske esetében a melléklet szerinti tenyésztéstechnikai bizonyítványnak, lófélék esetében a 93/623/EGK határozatban megállapított azonosító okmánynak kell kísérnie. Tagállamból behozott tenyészállatot, szaporítóanyagot származási igazolásnak kell kísérnie.

(2) A behozatalról a behozott tenyészállatok hasznosítási helyre érkezését követően, legkésőbb negyvennyolc órán belül a 2. § (1) bekezdése szerinti kérelmezőnek írásban értesítenie kell az OMMI-t. Az értesítéshez csatolni kell az (1) bekezdés szerinti kísérőokmányt.

4. § (1) A behozott tenyészállatot, donoregyedet és szaporítóanyagot - kivéve a keltetőtojást - a hasznosítását megelőzően tenyésztési szempontból honosíttatni kell.

(2) A honosítás az adott fajta elismert tenyésztő szervezete által vezetett törzskönyvbe történő felvételét, és a tenyésztési adatnak a tenyésztési adatbankba történő bejegyzését, illetve a származó ország nyilvántartást végző szervezete által kiállított származási igazolásnak az OMMI-val történő hitelesíttetését jelenti.

(3) A 2. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat és a behozatalt követő törzskönyvi nyilvántartásba vétel - honosítás - nem tagadható meg, ha a tenyészállat, illetve a donoregyed adatai megfelelnek a tenyésztő szervezet törzskönyvi szabályzatában foglaltaknak.

(4) A behozott mélyhűtött spermát külön jogszabályban meghatározott feltételekkel, csak a mesterséges termékenyítési engedély kiadását követően és engedélyezett mesterséges termékenyítő állomás útján lehet felkínálni, illetve értékesíteni.

5. § (1) Az OMMI ellenőrzi, hogy

a) a behozatal az előzetes bejelentésben foglaltak szerint valósult-e meg;

b) az állatoknak van-e származási igazolása, fajuknak, életkoruknak és hasznosításuknak megfelelő teljesítményvizsgálati eredménye, tenyészértéküket megállapították-e, illetve az átszámítható-e;

c) a szaporítóanyagnak van-e származási igazolása, valamint a szaporítóanyagot adó tenyészállat vércsoport-, vagy azzal egyenértékű vizsgálati eredménye és szaporítóanyag minőségi bizonyítványa, és a fizikai, a biológiai, valamint a minőségi tulajdonságai a hazai forgalomba hozatali feltételeknek megfelelnek-e;

d) a törzskönyvezés feltételei biztosítottak-e;

e) a bejelentést a behozatalt követően 30 napon belül megtették-e, ha a behozatalt fajtaelismerésre irányuló eljárás követi.

(2) Az OMMI az (1) bekezdés szerinti ellenőrzést tagállamból történő behozatal esetén szúrópróbaszerűen, illetve bejelentés alapján, harmadik országból történő behozatal esetén pedig minden esetben - kivéve, ha külön jogszabály vagy államközi egyezmény másképpen nem rendelkezik - elvégzi.

6. § (1) A bejelentéstől eltérő behozatal esetén az OMMI a 4. § szerinti honosítást megtagadhatja.

(2) A bejelentéstől eltérő behozatal, illetve nem honosított tenyészállat és szaporítóanyag használata esetén az OMMI köteles a Tv. 45. § (2) bekezdése alapján a behozott állat haszonállatként történő hasznosítását, szükség esetén a hímivarú állat ivartalanítását, illetve a szaporítóanyag megsemmisítését vagy visszaszállítását elrendelni.

7. § A külön jogszabály szerinti védett őshonos és magas genetikai értéket képviselő, veszélyeztetett helyzetbe került állatot, valamint szaporítóanyagát kivinni csak a kiszállítást legalább 15 nappal megelőző előzetes bejelentést követően, őshonos fajták esetében az OMMI mint fajtafenntartó egyetértése esetén lehet.

8. § (1) Tenyészállatot és szaporítóanyagot az ország területéről kivinni csak az OMMI által hitelesített származási igazolással lehet.

(2) A tenyészállatok kiviteléhez támogatás csak az e rendeletben meghatározott feltételek teljesítése után vehető igénybe.

(3) A szaporítóanyag kiviteléhez szükséges minőségigazolás kiadására vonatkozó szabályokat a külön rendeletben foglaltak szerint kell alkalmazni.

9. § Ez a rendelet

a) a Tanács 77/504/EGK irányelve a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól,

b) a Tanács 88/661/EGK irányelve a tenyészsertésekre alkalmazandó állattenyésztés-technológiai előírásokról,

c) a Tanács 89/361/EGK irányelve a fajtatiszta tenyészjuhokról és tenyészkecskékről,

d) a Bizottság 96/510/EK határozata a tenyészállatok, valamint azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalához szükséges származási és tenyésztéstechnikai bizonyítvány megállapításáról,

e) a Tanács 94/28/EK irányelve a harmadik országokból származó állatok, azok spermája, petesejtjei és embriói behozatalára alkalmazandó tenyésztéstechnikai és származástani feltételekre vonatkozó elvek megállapításáról és a szarvasmarhafélék fajtatiszta tenyészállatairól szóló 77/504/EGK irányelv módosításáról,

f) a Bizottság 2004/186/EK határozata a 96/510/EK határozat egyes mellékleteinek a lófélék spermája, petesejtjei és embriói behozatalára vonatkozó tenyésztéstechnikai követelmények tekintetében történő módosításáról

szóló irányelveknek és határozatoknak való megfelelést szolgálja.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, egyidejűleg a tenyészállatok behozatalához és kiviteléhez szükséges szakmai hozzájárulás előírásairól szóló 34/1994. (VI. 28.) FM rendelet, valamint a mesterséges termékenyítésről, az embrió átültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 39/1994. (VI. 28.) FM rendelet 11. §-a hatályát veszti.

A rendelet mellékletei a letölthető PDF állományban olvashatók!