Kiállítási Szabályzat

Kiállítási Szabályzat - Kecske

 
 
Kiállítási szabályzat
 
Kecske tenyészállat kiállítás részvételi és díjazási feltételei 
 
A kiállítások célja: a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség kecskefajtákra vonatkozó tenyésztési programjában szereplő fajtákhoz tartozó tenyészállatok bemutatása, azok küllemi értékmérőinek alapján történő rangsorolása, ezen keresztül a tenyésztői munka eredményének elismerése, iránymutatás a további tenyésztői munkához. Fajták, keresztezési konstrukciók népszerűsítése.
A Szövetség hivatalos rendezvényének tekinti azokat a kiállításokat, melyeken tenyészeteivel szervezett formában vesz részt:
 
- Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok - Szent György napi Juhásztalálkozó, Hódmezővásárhely
     (tavasszal);
- Farmer-Expo, Debrecen (nyáron);
- Kaposvári Állattenyésztési Napok, Kaposvár (ősszel).
- Országos Mezőgazdasági Kiállítás (OMÉK) (alkalomszerűen).
 
OMÉK szervezésének évében OMÉK-ot megelőző és az azt követő két hónapon belül rendezett kiállításokat a szövetség nem tekinti tenyészállat kiállításnak, csak ajánlott rendezvénynek, bírálat és díjazás nélkül.
 
Egyéb kiállítások esetén azok szervezőitől kapott felkérés, információk figyelembevételével, a Tenyésztők Tanácsa dönt, hogy a rendezvényt hivatalos tenyészállat bemutatónak tekinti-e, vagy csak javasolja a tagok részvételét és ajánlott rendezvényként támogatja.
Az ajánlott rendezvényeken szervezett formában nem vesz részt a Szövetség, a részvételt központilag nem szervezi, hivatalos tenyészállat bírálatot nem végez, azt anyagilag nem minden esetben támogatja, de jelen szabályzatban rögzített kiállítási feltételek – kivéve a díjazásokat – ezen rendezvények esetében is érvényesek.
 
Általános szakmai feltételek:
 
A rendezvényeken csak a Szövetség, vagy az elismert tenyésztő tagszervezet tenyésztési programjában és nyilvántartásában szereplő tenyészállatokkal lehet részt venni.
A kiállítási csoportok 3-5 tenyészállatból állhatnak, azonos ivarban és korcsoportban, kivéve a tenyészbakokat, melyekből egyet is ki lehet állítani. Az őshonos állományok esetében fajtabemutatási célból vegyes ivarú csoport is bemutatásra kerülhet.
 
 
A kiállításra tenyészállatok a következő korcsoportokban nevezhetők:
  • tenyészbak:
származási igazolással rendelkező, 12 hónapnál idősebb bak
  • anyakecske:
legalább egyszer ellett, tenyésztési
nyilvántartásban szereplő nőivarú
tenyészállat
  • anyakecske szaporulattal:
tenyésztési nyilvántartásban szereplő nőivarú tenyészállatok, az utódok életkora legalább 2, de legfeljebb 10 hetes lehet, és a csoporton belül 3 hétnél nagyobb eltérés ne legyen közöttük
  • növendék gödölye:
 
 
a tenyésztési nyilvántartásban szereplő- még nem ellett - nőivarú tenyészállatok, melyek életkora a kiállítás idején legalább 4 hónap, de legfeljebb 24 hónap lehet
  • növendék bak:
a tenyésztési nyilvántartásban szereplőnövendék tenyészállatok, melyek életkora a kiállítás idején legalább 4 hónap, de legfeljebb 12 hónap lehet
 
A kiállításra a tenyészállat tulajdonosa nevezhet, és díjazásban is csak ő részesülhet. A fejtáblákon és a katalógusokban minden esetben fel kell tüntetni a tulajdonos mellett az állat tenyésztőjét is, amennyiben nem a tulajdonos az állat tenyésztője.
Tenyészállat díjazásban azonban az import egyedek, az F1-es állatok, illetve ahárom hónapnál magasabb vemhes anyák és gödölyék, valamint jelen szabályzattól eltérő tenyészállatok nem részesülnek.
A tenyészállat kiállításra beszállított állatoknak meg kell felelniük a kiállítás állat-egészségügyi feltételeinek. Beszállításkor minden egyed azonosítóit (füljelző – tetoválás - chip) ellenőrizni kell, a biztonsággal nem azonosítható egyedek bírálatra nem kerülhetnek.
 
Az árverésre/értékesítésre felajánlott és az árverési katalógusban felvett tenyész- és növendék bakokat az árverés/értékesítés időpontja előtt a helyszínen a kiállító nem értékesítheti, és a tenyésztési program szerint a Kecsketenyésztők Tanácsa által javasolt irányárat figyelembevéve kell az állatokat értékesítésre felajánlani az ügyvezetéssel előre közölt értékesítési áron.
 
Bírálat:
 
A Bíráló Bizottság összetételét a kiállítás rendezője a Szövetséggel mindenkor köteles egyeztetni. A Bizottság legalább 3 de legfeljebb 5 főből, egy elnökből és tagokból áll. A bizottságnak háromtagú bizottság esetén legalább kettő, öttagú bizottság esetén legalább három tenyésztő/külföldi bíráló tagja legyen. A Bizottságnak az adott kiállításon állatot kiállító tenyésztő nem lehet tagja.
 
A küllemi bírálatot fajtánként, a tenyésztési program és a teljesítményvizsgálati kódex előírásait figyelembe véve kell végezni.
A bemutatott tenyészállatok kizárólag küllemi tulajdonságaik alapján, korcsoportonként kerülnek bírálatra.
 
A rendezvény nyitását megelőző szakmai bírálat nem nyilvános, míg a kiállítás ideje alatt programként megrendezésre kerülő tenyészállat bemutató show és az egyedi szépségdíj összevetés nyilvános.
 
A tenyészállatok fenotípusos küllemi bírálata a 100 pontos bírálati rendszer szerint egyedenként történik. Ezt követően, ugyancsak 100 pontos határig, a csoport értékelése történik meg, ahol a fajtajelleget, fejlettséget, összbenyomást, egységességet, kondíciót, ápoltságot, gondozottságot kell figyelembe venni.
 
A bírálók külön-külön bírálnak. A bírálati lapon minden bíráló egyértelműen egész számmal tünteti fel a bírálat eredményét. 5 bíráló esetén a legalacsonyabb és legmagasabb pontszám kiesik az értékelésből.
 
Az egyedek pontszámát összesíteni és átlagolni kell, ez adja az egyedek csoporton belüli átlagát (egyedi átlag). A bírálók csoportra adott pontszámait szintén átlagolni kell (csoport átlag). A csoportok egyedi és csoport átlagait összeadva, és kettővel elosztva megkapjuk a csoport súlyozott átlagát. A súlyozott átlagok szerint kell sorba rendezni a csoportokat, ez adja a bírálati sorrendet. Azonos pontszámok esetén a csoport átlag szerinti sorrendet vesszük alapul.
 
A kiállítás legszebb gödölyéje, anyakecskéje (vagy legszebb nőivarú kecskéje), növendékbakja, tenyészbakja (vagy legszebb bakja) díjára a kiállító a jelentkezéssel egyidőben, de legkésőbb az állatok beszállításakor fülszám szerint nevezhet, valamint a bíráló bizottság is jelölhet egyedeket bírálata során. (csoportonként legfeljebb egy egyedet).
 
A kiállítás legszebb gödölyéje anyakecskéje (vagy legszebb nőivarú kecskéje), növendékbakja, tenyészbakja (vagy legszebb bakja) kategóriában legalább három egyed jelentkezése – jelölése esetén lehet az összevetést elvégezni, és a díjat odaítélni.
 
A tenyészállatot kiállító tenyésztők a legszebb összevetés befejezésének időpontjáig leadhatják szavazatukat az általuk nagydíjra javasolt tenyésztő személyére.
 
A bírálat befejezését követően a bírálati jegyzőkönyveket, a díjazott csoportok – állatok adatait tartalmazó táblázatokat és a díjkiosztó forgatókönyvet irattárba kell helyezni.
 
Tenyészállat díjazásra csak abban az esetben kerül sor, ha a kiállításon a bírálható csoportok száma a hatot eléri.
 
Javasolt díjazások:
 
·                     a kiállítás nagydíja               1                 (legalább 9 csoport esetén)
·                     MJKSz tenyésztési különdíj 1                (legalább 9 csoport esetén)
·                     aranyérem (I. helyezés)        2                 kilenc csoportig: 1
·                     ezüstérem (II. helyezés)        2                 kilenc csoportig: 1
·                     bronzérem (III. helyezés)       2                 kilenc csoportig: 1
·                     a kiállítás legszebb gödölyéje, anyakecskéje (vagy legszebb nőivarú kecskéje),
           növendékbakja, tenyészbakja (vagy legszebb bakja) díja
·                     elismerő oklevél (minden kiállító részére)
 

 

A tenyésztési díjak odaítélésének alapja a tenyésztő kiállításon elnyert díjainak és a tenyésztők szavazata alapján az alábbi pontszámok szerinti összesítése:
 
                                                                        III. díj = 1 pont
                                                                         II. díj = 2 pont
                                                                          I. díj = 3 pont
                                                legszebb díj (kiállítás) = 3 pont
                         kiállító tenyésztő javaslata nagydíjra = 1 pont
 
A felajánlott különdíjakról az ajánlattevő dönt.
 
Etikai vétség esetén a kiállító díjazásban nem részesülhet.
 
 
 
Budapest, 2013. február 20.