Kiállítási Szabályzat

Kiállítási Szabályzat - Juh

 

 
Kiállítási szabályzat
 
Juh tenyészállat kiállítás részvételi és díjazási feltételei
 
 
A kiállítások célja: a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség tenyésztési programjában szereplő fajtákhoz tartozó tenyészállatok bemutatása, azok küllemi értékmérőinek alapján történő rangsorolása, ezen keresztül a tenyésztői munka eredményének elismerése, iránymutatás a további tenyésztői munkához. Fajták, keresztezési konstrukciók népszerűsítése.
 
A Szövetség hivatalos rendezvényének tekinti azokat a kiállításokat, melyeken tenyészeteivel szervezett formában vesz részt:
 
·        Alföldi Állattenyésztési Napok - Szent György napi Juhásztalálkozó, Hódmezővásárhely (tavasszal);
·        Farmer Expo, Debrecen (nyáron);
·        Kaposvári Állattenyésztési Napok – Szent Mihály napi Fórum, Kaposvár (ősszel);
·        Országos Mezőgazdasági Kiállítás (OMÉK) (alkalomszerűen).
 
OMÉK szervezésének évében OMÉK-ot megelőző és az azt követő két hónapon belül rendezett kiállításokat a szövetség nem tekinti tenyészállat kiállításnak, csak ajánlott rendezvénynek, bírálat és díjazás nélkül.
 
Egyéb kiállítások esetén azok szervezőitől kapott felkérés, információk figyelembevételével, a Tenyésztők Tanácsa dönt, hogy a rendezvényt hivatalos tenyészállat bemutatónak tekinti-e, vagy csak javasolja a tagok részvételét, és ajánlott rendezvényként támogatja.
Az ajánlott rendezvényeken szervezett formában nem vesz részt a Szövetség, a részvételt központilag nem szervezi, hivatalos tenyészállat bírálatot nem végez, azt anyagilag nem minden esetben támogatja, de jelen szabályzatban rögzített kiállítási feltételek – kivéve a díjazásokat – ezen rendezvények esetében is érvényesek.
 
Általános szakmai feltételek:
A rendezvényeken csak a Szövetség, vagy az elismert tenyésztő tagszervezet tenyésztési programjában és nyilvántartásában szereplő tenyészállatokkal lehet résztvenni.
 
A kiállítási csoportok 3-5 tenyészállatból állhatnak, azonos ivarban és korcsoportban, az őshonos állományok esetében fajtabemutatási célból vegyes ivarú csoport is bemutatásra kerülhet.
 
 
A kiállításra tenyészállatok a következő korcsoportokban nevezhetők:
 
·        tenyészkos:
származási igazolással rendelkező 18 hónapnál idősebb kos
 
·        anyajuh:
legalább egyszer ellett, tenyésztési
nyilvántartásban szereplő nőivarú
tenyészállat.
 
·        anyajuh bárányaival:
tenyésztési nyilvántartásban szereplő nőivarú tenyészállat, a bárányok életkora legalább 2, de legfeljebb 10 hetes lehet és a csoporton belül 3 hétnél nagyobb eltérés ne legyen a bárányok között.
 
·        növendékjerke:
 
a tenyésztési nyilvántartásban szereplő növendék – még nem ellett – nőivarú tenyészállat, melynek életkora a kiállítás idején legalább 8 hónap, de legfeljebb 24 hónap lehet.
·        növendékkos:
a tenyésztési nyilvántartásban szereplő növendék tenyészállat, melynek életkora a kiállítás idején legalább 8 hónap, de legfeljebb 18 hónap lehet.
·        hízóbárány csoport:
40 napnál idősebb bárányok, melyeknek életkora között 2 hétnél nagyobb eltérés nem lehet, testtömegben a csoporton belül 4 kg-nál nagyobb eltérés ne legyen és az érvényben lévő kereskedelmi súlykategóriáknak megfeleljen.
 
 
A kiállításra a tenyészállat tulajdonosa nevezhet és díjazásban is csak Ő részesülhet.
A fejtáblákon és a katalógusokban minden esetben fel kell tüntetni a tulajdonos mellett az állat tenyésztőjét is, amennyiben nem a tulajdonos az állatok tenyésztője.
 
Tenyészállat bírálatban nem vesznek részt és díjazásban nem részesülnek:
- az import egyedek,
- az F1 állatok,
- a három hónapnál magasabb vemhes anyajuhok és tenyészjerkék,
- a 8 hónapos kornál fiatalabb növendékek,
- a 24 hónaposnál (őshonos fajták és romney esetén 32 hónaposnál) idősebb jerkék.
 

A tenyészállat kiállításra beszállított állatoknak meg kell felelniük a kiállítás állat­egészségügyi feltételeinek. Beszállításkor minden egyed azonosítóit (füljelző – tetoválás - chip) ellenőrizni kell, a biztonsággal nem azonosítható egyedek bírálatra nem kerülhetnek.
 
A tenyészállat vásárra, árverésre felajánlott tenyészállatokat az állatok bemutatása illetve az árverés előtt a kiállító nem értékesítheti, és a tenyésztési program szerint a Tenyésztők Tanácsa által javasolt irányárat figyelembevéve kell az állatokat értékesítésre felajánlani az ügyvezetéssel előre közölt értékesítési áron.
 
Bírálat:
 
A Bíráló Bizottság összetételét a kiállítás rendezője a Szövetséggel mindenkor köteles egyeztetni. A Bizottság legalább 3 de legfeljebb 5 főből, egy elnökből és tagokból áll. A bizottságnak háromtagú bizottság esetén legalább kettő, öttagú bizottság esetén legalább három tenyésztő/külföldi bíráló tagja legyen. A Bizottságnak az adott kiállításon állatot kiállító tenyésztő nem lehet tagja.
 
A küllemi bírálatot fajtánként, a tenyésztési program és a teljesítményvizsgálati kódex előírásait figyelembe véve kell végezni.
A bemutatott tenyészállatok kizárólag küllemi tulajdonságaik alapján, korcsoportonként kerülnek bírálatra.
A rendezvény nyitását megelőző szakmai bírálat nem nyilvános, míg a kiállítás ideje alatt programként megrendezésre kerülő tenyészállat bemutató show és az egyedi szépségdíj összevetés nyilvános.
A tenyészállatok fenotípusos küllemi bírálata a 100 pontos bírálati rendszer szerint egyedenként történik. Ezt követően ugyancsak 100 pontos határig a csoport értékelése történik meg ahol a fajta jelleget, fejlettséget, összbenyomást, homogenitást, kondíciót, ápoltságot, gondozottságot kell figyelembe venni.
 
A bírálók külön-külön bírálnak. A bírálati lapon minden bíráló egyértelműen egész számmal tünteti fel a bírálat eredményét. 5 bíráló esetén a legalacsonyabb és legmagasabb pontszám kiesik az értékelésből.
Az egyedek pontszámait összesíteni és átlagolni kell, ez adja az egyedek csoporton belüli átlagát (egyedi átlag). A bírálók csoportra adott pontszámait szintén átlagolni kell (csoport átlag). A csoportok egyedi és csoport átlagait összeadva és kettővel elosztva megkapjuk a csoport súlyozott átlagát. A súlyozott átlagok szerint kell sorba rendezni a csoportokat, ez adja a bírálati sorrendet. Azonos pontszámok esetén a csoport átlag szerinti sorrendet vesszük alapul.
 
A fajta illetve a kiállítás legszebb jerkéje, anyajuha, növendékkosa, tenyészkosa díjára a kiállító a jelentkezéssel egyidőben, de legkésőbb az állatok beszállításakor fülszám szerint nevezhet, valamint a bíráló bizottság is jelölhet egyedeket bírálata során. (csoportonként legfeljebb egy egyedet).
 
A fajtagyőztes címért (jerke, anyajuh, növendékkos, tenyészkos kategóriában) legalább három egyed jelölése esetén lehet az összevetést elvégezni és a díjat odaítélni.
 
A kiállítás legszebb jerkéje, anyajuha, növendékkosa, tenyészkosa kategóriában legalább öt egyed jelölése esetén lehet az összevetést elvégezni és a díjat odaítélni. Amennyiben fajtán belül a legszebb jerke, anyajuh, növendékkos illetve tenyészkos kiválasztásra kerül, a kiállítás legszebbjének összevetésében csak a fajtagyőztes vesz részt.
 
A tenyészállatot kiállító tenyésztők a legszebb összevetés befejezésének időpontjáig leadhatják szavazatukat az általuk nagydíjra javasolt tenyésztő személyére.
 
A bírálat befejezését követően a bírálati jegyzőkönyveket, a díjazott csoportok – állatok adatait tartalmazó táblázatokat és a díjkiosztó forgatókönyvet irattárba kell helyezni.
 
Javasolt díjazások:
·        a kiállítás nagydíja                                          1
·        MJKSZ tenyésztési különdíj                          1
·        MJKSZ szakbizottsági díj                             4
·        arany érem (I. helyezés)                                7
·        ezüst érem (II. helyezés)                                7
·        bronz érem (III. helyezés)                               7
·        a fajtagyőztes jerke, anyajuh, növendékkos, tenyészkos díj
·        a kiállítás legszebb jerkéje, anyajuha, növendékkosa, tenyészkosa díja
·        elismerő oklevél (minden kiállító részére)
 
A tenyésztési díjak odaítélésének alapja a tenyésztő kiállításon elnyert díjainak és a tenyésztők szavazata alapján az alábbi pontszámok szerinti összesítése:
                                                                       III. díj = 1 pont
                                                                        II. díj = 2 pont
                                                                         I. díj = 3 pont
                                                       fajtagyőztes díj = 1 pont
                                           legszebb díj (kiállítás) = 3 pont
                 kiállító tenyésztő javaslata nagydíjra =  1 pont
 
Az összesítésben egy tenyésztőtől legfeljebb a három legjobb csoport pontszáma szerepelhet, a többi csoport eredménye csak holtversenyben vehető figyelembe.
 
A szakbizottságok különdíjait a szakbizottság jelenlévő tagjainak javaslata alapján a bírálóbizottság ítéli oda.
 
A felajánlott különdíjakról az ajánlattevő dönt.
 
Etikai vétség esetén a kiállító díjazásban nem részesülhet.
 
Budapest, 2013. február 20.